Tư vấn quản lý doanh nghiệp và tổ chức

Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp và tổ chức bao gồm:

Rà soát, chẩn đoán, đánh giá doanh nghiệp, rà soát và đánh giá toàn diện môi trường kinh doanh cũng như mọi hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa ra những thay đổi, điều chỉnh cần thiết.

Tối ưu hóa và hệ thống hóa các quy trình kinh doanh đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bước công việc, các bộ phận và hỗ trợ việc thực hiện quản lý theo quy trình.

Ứng dụng CNTT trong quản trị doanh nghiệp, tư vấn và triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP), quản trị quan hệ khách hàng (CRM), quản lý tổng thể nguồn nhân lực (HRM) và các giải pháp đặc thù cho các ngành kinh doanh..

Nghiên cứu và khảo sát thị trường và lập kế hoạch kinh doanh.